Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Beschrijving

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) van de gemeente Destelbergen is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als je een woning huurt bij een SVK kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Doelgroep

 • Burger

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Jouw gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2017) bedraagt niet meer dan
  • 24.092 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 26.111 euro als je een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 36.137 euro in alle andere gevallen, plus 2.020 euro per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Jij en jouw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden vind je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Procedure

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met het Sociaal verhuurkantoor in Destelbergen.

Wachtlijst

Na jouw inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van jouw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer hierover bij het SVK. Je mag jezelf wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Bedrag

Als je akkoord gaat met de woning die wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.

Het SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Nodig

Als je langs gaat bij een SVK, neem je best volgende documenten mee:

 • Jouw identiteitskaart
 • Jouw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • Documenten van jouw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • Attest van de samenstelling van jouw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • Als jezelf of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • Eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van jouw huidige woning.
 • Indien van toepassing, een attest dat jezelf en jouw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn. Indien van toepassing, een attest dat je een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.