Vellen van bomen

Wil je een boom vellen? Dan heb je een toelating nodig

Binnen de gemeente is er een algemene vergunningsplicht wanneer je een boom wil vellen. Het kappen van bomen is gevat door diverse wetgevingen. In Destelbergen is er altijd een toelating nodig als je een boom wil vellen. De gemeentelijke regelgeving is immers strenger dan de algemene regels op Vlaams niveau.

Naargelang de situatie vraag je:

 1. een vergunning aan via de vereenvoudigde procedure op onze gemeentelijke website of via het aanvraagformulier (te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis)
 2. een omgevingsvergunning aan voor stedenbouwkundige handelingen via het omgevingsloket
 3. een kapmachtiging aan bij Natuur en Bos
 4. een omgevingsvergunning aan voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties

1.Vereenvoudigde aanvraagprocedure via onze gemeentelijke website of via het aanvraagformulier

Een vereenvoudigde procedure vraag je aan voor het vellen van hoogstammige bomen, op voorwaarde dat aan de volgende vereisten voldaan is:

 • De boom maakt geen deel uit van een bos.
 • De boom ligt in een woongebied (niet in woonparkgebied), in een agrarisch gebied of in een industriegebied.
 • De boom ligt binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning, de landbouwbedrijfsgebouwen, de vergunde bedrijfswoning of de bedrijfsgebouwen.

Je voegt bij de aanvraag drie kleurenfoto’s en een inplantingsplan toe.

Wanneer je de vergunning hebt aangevraagd, dien je rekening te houden met een behandelingstermijn van maximum één maand

2. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

In alle andere gevallen dan hierboven vermeld, is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist. Meer informatie hierover vind je op onze website. Je kan een vergunning aanvragen via www.omgevingsloket.be.

Volgende zaken heb je alvast nodig om je vergunningsaanvraag in te voeren: een plan met aanduiding van de te vellen boom of bomen, drie duidelijke kleurenfoto’s, motivatienota met daarin de stamomtrek, soort boom, geschatte hoogte van de boom, reden van het vellen en de omschrijving van de eventuele compensatie en/of heraanplanting.

3.Een kapmachtiging via het Agentschap Natuur en Bos

Binnen een bos speelt de reden voor het kappen van een boom een belangrijke rol:

 • Bomen kappen in het kader van bosbeheer (bos blijft bos!) moet gemachtigd worden.
 • Bomen kappen waarbij bos verdwijnt (ontbossing), volgt een specifieke regeling.

Buiten een bos kan het kappen van bomen gevat zijn door de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen én de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie.

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt. Het beslissingsdiagram op www.natuurenbos.be/bomenkappen kan je hierbij helpen.

4.Omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is. Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties.

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen (zoals bomen) in:

 • groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 • agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
 • natuurontwikkelingsgebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • Ramsar-watergebieden

Acuut gevaar

In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester, wegens acuut gevaar, een schriftelijke toestemming geven om de boom te vellen. Je kan een aanvraag via mail versturen naar leefmilieu@destelbergen.be. In deze mail moet een ondertekend verslag van een erkende boomverzorger (ETW/ETT) zitten waarin hij verklaart dat het noodzakelijk is om de procedure van acuut gevaar te volgen.

Het verslag bestaat minstens uit volgende elementen: 

 • inplanting
 • foto’s
 • beschrijving van de gebreken
 • beschrijving waarom acuut gevaar van toepassing is op basis van de criteria van het Agentschap Natuur en Bos 

Meer informatie

Heb je een aanvraag ingediend bij de dienst Leefmilieu en na de behandelingstermijn nog geen verdere informatie gekregen over je vergunning? Neem dan contact op met de dienst. Dit kan telefonisch 09 228 33 09 of via mail naar leefmilieu@destelbergen.be

Heb je vragen? Neem contact op met de dienst Leefmilieu (leefmilieu@destelbergen.be). Zij helpen je graag verder.