Steunmaatregelen voor lokale handelaars en bedrijven

De coronacrisis raakt iedereen hard. Daarom voorzien de verschillende regeringen steunmaatregelen. Van de hinderpremie voor zelfstandigen die verplicht moeten sluiten tot de compensatiepremie voor ondernemers die grote financiële verliezen lijden. Hieronder vind je een overzicht van alle steunmaatregelen.

Ga snel naar:

Gemeentelijke steunmaatregelen

Gemeentelijke steunmaatregelen

 • Inning bedrijfsbelastingen wordt verschoven naar het laatste kwartaal
 • Vrijstelling van huur of concessievergoedingen voor gemeentelijke gebouwen of infrastructuur voor de periode van de lockdown
 • Ambulante handel, vrijstelling van standgeld voor de periode van de lockdown
 • Financiële ondersteuning bij een initiatief van de lokale middenstandsverenigingen n.a.v. de heropstart van de handelszaken

 

Relanceplan #watbeliefteru9070helpt: samen door corona

Relanceplan #watbeliefteru9070helpt: samen door corona

Corona heeft ook in onze gemeente het leven, werken en winkelen veranderd. Met een veerkrachtig relanceplan willen we de lokale economie laten heropleven. Het relanceplan #watbeliefteru9070helpt bevat dan ook 13 acties op maat van lokale handelaars.
Enkele opvallende acties:

Versnelde opstart van de cadeaucheque ‘Een ♥ voor 9070’
De gemeente werkt een bon uit waarmee inwoners kunnen winkelen bij lokale handelaars. 

Consumptiecheque (in het kader van verplichte koopkrachtmaatregelen)
Voor het gemeente- en OCMW-personeel komt er een cheque die kan worden gebruikt bij de lokale handelaars die getroffen zijn door de coronacrisis. 

Bredere bekendmaking ‘Shoppen om de hoek’ i.s.m. de middenstandsverenigingen
In een eerste fase focussen we op extra ondersteuning rond de eindejaarsactie. 

Promotie en ondersteuning van lokale handelaars en ondernemers

 • E-commerce i.s.m. de middenstandsverenigingen
  We zetten workshops op en werken verder aan de uitbouw van een lokaal gecentraliseerd platform (met overzicht webshops). 
 • Lokale verenigingen aanzetten tot lokaal kopen 
 • Vaste rubriek in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website 
 • Extra aanbod voor publiciteit
  Via LED-borden, toeristisch aanbod met een link naar de horeca en een vaste standplaats voor de lokale handelaar op de wekelijkse markt in Heusden 

Opmaak van een reglement rond pop-ups en een subsidiereglement voor starters in de handelskernen 

Aanbod van evenementen in handelskernen vergroten
We denken aan een antiek- of boekenmarkt en horecagerelateerde initiatieven.

 

Maatregelen op federaal en Vlaams niveau

Maatregelen op federaal en Vlaams niveau

Hinderpremie

De corona-hinderpremie biedt ondernemers die hun zaak volledig moeten sluiten een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.  

Corona-compensatiepremie

Ook ondernemingen die niet verplicht de deuren moeten sluiten, maar wel een groot omzetverlies lijden door de coronacrisis kunnen steun krijgen. Zij komen mogelijk in aanmerking voor een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro om hun verlies deels te compenseren. 

Uitstel terugbetaling leningen

Bedrijven en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 30 september. Daarvoor worden geen extra kosten aangerekend. De bedrijven en zelfstandigen die om uitstel van betaling vragen, moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren. 

Voor het aanvragen van uitstel van betaling neem je contact op met de bank waarbij je de lening of het krediet bent aangegaan. 

Crisiswaarborg

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan waarborgen kunnen via de waarborgregeling tot 75% van de kredietverbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Deze maatregel werd door de coronacrisis uitgebreid tot bepaalde bestaande bancaire en niet-bancaire schulden. 

Aanmoedigingspremie

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de federale regering een aantal maatregelen genomen die voor veel bedrijven een ernstige impact hebben. Om hieraan tegemoet te komen, voorziet de Vlaamse regering een tijdelijke wijziging van de aanmoedigingspremie voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. 

Tijdelijke werkloosheid Covid-19

Werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen gebruikmaken van de federale regeling voor 'tijdelijke werkloosheid Covid-19'. Hier hoef je zelf geen actie te ondernemen. Je werkgever en de overheid regelen alles. Ook voor de tussenkomst voor water-, gas- en elektriciteitsfactuur wordt alles door de overheid geregeld. 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 

Verplichte stopzetting 

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit verplicht moeten stopzetten door de federale maatregelen ten gevolge van de coronacrisis, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april en mei 2020. 

Het maakt niet uit of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dus ook een handelszaak die op bepaalde uren moet sluiten of een restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten kan een beroep doen op het overbruggingsrecht. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

Vrijwillige stopzetting 

Ook zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten vrijwillig stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen kunnen, als ze aan alle andere voorwaarden voldoen, gebruikmaken van het overbruggingsrecht. Het gaat bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken, omdat werknemers in quarantaine geplaatst zijn, wegens onderbroken leveringen of door een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het voortzetten van de activiteit verlieslatend wordt. 

Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen, zoals kinesisten, tandartsen en specialisten (vb. oogarts, ...) komen in aanmerking.

Verdere versoepeling overbruggingsrecht door coronamaatregelen 

De federale regering heeft aangekondigd om het overbruggingsrecht ingevolge de coronacrisis ook mogelijk te maken voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro op voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten.  

Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeeltelijke uitkering aanvragen.  

De uitkering bedraagt maximaal 645,85 euro/maand zonder gezinslast of 807,05 euro/maand met gezinslast. Hoewel het ontwerp van het Koninklijk Besluit (KB), dat deze uitbreiding regelt, nog officieel moet goedgekeurd worden, kunnen de zelfstandigen reeds een voorregistratie doen bij hun sociale verzekeringsfonds.

Sociale verzekeringsfonds 

Via het overbruggingsrecht recht blijven je sociale rechten als zelfstandige gevrijwaard en krijg je een uitkering. Neem contact op met jouw sociale verzekeringsfonds om na te gaan of je daarvoor in aanmerking komt.

Handelshuurlening tot € 35.000

Veel ondernemingen hebben moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen, werd het systeem van handelshuurlening goedgekeurd. De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder, met een maximum van 35.000 euro en een rente van 2%. De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder. 

Vlaams herstelplan ter ondersteuning van de economie

Als gevolg van de coronamaatregelen is er een lagere productie én een lagere vraag bij consumenten. Consumenten worden getroffen door bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid, waardoor hun inkomen lager is en ze dus minder goederen en diensten kopen. Om ook op dat vlak onze bedrijven te helpen de crisis te doostaan en terug werk te maken van toekomstige groei, worden er een aantal extra maatregelen genomen die deel uitmaken van een groter Vlaams herstelplan. Dit plan omarmt vier luiken.

 • waarborgen met crisiswaarborgen en Gigarant
 • achtergestelde leningen
 • welvaartsfonds
 • win-winlening en vriendenaandelen
 • Meer info

 

Fiscale maatregelen

Fiscale maatregelen

Federale belastingmaatregelen 

Ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. Zo'n afbetalingsplan is mogelijk voor: 

 • bedrijfsvoorheffing 
 • btw 
 • personenbelasting 
 • vennootschapsbelasting 
 • rechtspersonenbelasting
   
 • Meer info

Vlaamse belastingmaatregelen 

De Vlaamse Belastingdienst neemt een reeks maatregelen om bedrijven, burgers en notarissen wat ademruimte te bieden tijdens de coronacrisis. 

Vergoeding voor thuiswerk voor werknemers  

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. 

Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen  

Zelfstandigen met een arbeidshandicap moeten, om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), voldoende bedrijfsactiviteit aantonen. Dat wordt door de corona-pandemie sterk bemoeilijkt. Voor hen wordt de mogelijkheid voorzien pro rata rekening te houden met die crisismaanden. Dat gebeurt ook zo bij zelfstandigen die door ziekte hun activiteit moeten onderbreken.  

Steun bij aanwerving werknemers  

De aanwervingsincentive voor langdurige werklozen wordt berekend op basis van de tewerkstellingsbreuk in de multifunctionele aangifte. Door de lagere economische activiteit als gevolg van de coronacrisis is het mogelijk dat de tewerkstellingsbreuk lager ligt dan voorheen en dat de werkgever daardoor een lagere aanwervingsincentive ontvangt. Om dat te vermijden, mogen werkgevers de tewerkstellingsbreuk hanteren die vóór 13 maart 2020 van toepassing was. 

Voor de transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap zijn twee termijnen verlengd. 

 • De termijn tussen het afronden van een prestarterstraject en het starten als zelfstandige in hoofdberoep is verlengd met 3 maanden 
 • De indieningsperiode voor het aanvraagdossier van de transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap verlengd met 3 maanden.

Toelatingen tot arbeid  

Door de coronacrisis kunnen verschillende arbeidsmigranten niet tijdig naar hun land van herkomst terugkeren. Daarom wordt hen de mogelijkheid aangeboden om hun verblijf in het land te verlengen en tijdens de duur van hun verblijf te blijven werken.

Overige maatregelen 

Ondernemingen die ten gevolge van de coronacrisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), kunnen met VLAIO in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. 

Hieronder vind je nog enkele links met info over (steun)maatregelen, regelgeving, …  

 • Unizo: overzicht van wat je moet weten als ondernemer over de impact van het coronavirus 
 • VOKA: alle relevante informatie netjes gebundeld  
 • VVSG
 • Daarnaast kan je ook terecht op het gratis infonummer van de FOD economie: 0800 12 033.

 

Lokaal shoppen via onze Stadapp Destelbergen

Lokaal shoppen via onze Stadapp Destelbergen

De coronacrisis heeft een impact op onze lokale handelaars, horeca en dienstverleners. Om jullie als middenstander te ondersteunen in deze bijzondere tijd, kan je nu als handelaar gebruik maken van de gratis e-shop in de Stadapp van Destelbergen.  

Wat is de Stadapp?

Gratis e-shop  

In deze bijzondere omstandigheden kan je nu als lokale handelaar en ondernemer jouw afhalingsservice promoten via de app. Dit doe je door acht van jouw bestverkochte producten en/of diensten te promoten in de Stadapp. Het plaatsen van je bestverkochte producten en/of diensten in de e-shop is trouwens volledig gratis. Je stuurt een e-mail naar info@onzestadapp.be met daarin je acht bestverkochte producten. Medewerkers van Onze Stad App plaatsen alles in de e-shop van jouw handelszaak.  

Opgelet, hou er wel rekening mee dat betalen voor je producten en/of diensten niet kan via de Stadapp. Probeer zoveel mogelijk jouw klanten contactloos te laten betalen. Bij elektronische betalingen kan je voldoende afstand houden van elkaar.  

Ben je nog niet aangemeld als handelaar of ondernemer op onze Stadapp? Geen probleem. Je kan je eigen profiel aanmaken op de Stadapp. Van zodra je profiel is goedgekeurd, ben je online op de Stadapp.  

Heb je vragen over deze Stad app? Aarzel dan niet om de dienst Communicatie te contacteren (communicatie@destelbergen.be) of e-mail naar info@onzestadapp.be.  

 

Registreer je op koopinjebuurt.be 

Registreer je op koopinjebuurt.be

De website koopinjebuurt.be is een online verzamelplaats waar je als consument lokale ondernemers kan terugvinden aan de hand van een zoekmachine. Zo stimuleert de Vlaamse overheid (i.s.m. VLAIO, Unizo, NSZ en VLAM) consumenten om lokaal te kopen. Registreer je dus ook op dit platform en zet inwoners van Destelbergen aan om lokaal te kopen.  

Wat zijn de voordelen?  

Dit initiatief bundelt lokale Vlaamse ondernemers en wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. Vanaf eind april start VLAIO een promotie- en sensibiliseringscampagne via online en social advertising.  

Ook de middenstand van onze buurgemeenten komt in kaart voor iemand die op de gemeentelijke rand woont. Zo wordt het aanbod groter en aantrekkelijker voor de consument.  

Hoe registreer ik mijn handelszaak?  

De registratie verloopt via de onderliggende sites van winkelhier.be van Unizo en koopvanuituwkot.be van NSZ.  

Registreren kan gratis, geheel vrijblijvend en zonder lidmaatschap. Zodra ingeschreven op één van beide sites, kom je ook automatisch terecht op koopinjebuurt.be.  

Meer informatie  

Met vragen kan je terecht bij het VLAIO Contact Center op het gratis nummer of via WhatsApp 0800 20 555 of info@vlaio.be.

 

Contactgegevens voor meer informatie 

Contactgegevens voor meer informatie

 

mijn ik-ben-het-beu app (coronalert)

Openingsuren en contact

Nu open
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak