Parkeren en stallen van auto’s en fietsen

Sinds 7 april 2017 hanteert de gemeente Destelbergen een ‘stedenbouwkundige verordening inzake het parkeren en stallen van auto’s en fietsen’ bij meergezinswoningen (nieuwbouw, verbouwingen of functiewijzigingen). Hierin worden minimumnormen opgelegd inzake het realiseren van autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen op privaat terrein, alsook een kwaliteitskader waaraan de parkeerplaatsen dienen te voldoen.

De verordening werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december 2016 en goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 9 maart 2017. Concreet dient de bouwheer vanaf heden bij een (wijziging van) aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning rekening te houden met de hierin opgenomen regels.

Context

De gemeentelijke verordening dient tegemoet te komen aan meerdere verwachtingen:

  • De publieke ruimte is schaars en kostbaar. Net zoals in grote delen van Vlaanderen, is er in de gemeente een tendens merkbaar van stijgende parkeerdruk op het openbaar domein die veroorzaakt wordt door een toename aan activiteiten en woonentiteiten, geflankeerd door een globale stijging van het autobezit. De verordening legt een verplichting op om een minimum aantal parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, zodoende een verdere toename van de parkeerdruk op het openbaar domein te vermijden.
  • Om het autobezit en duurzame mobiliteitskeuzes over de langere termijn te beïnvloeden, worden er verschillende parkeernormen gehanteerd binnen de gemeente. Zo worden er lagere minimumnormen toegepast in het grootstedelijk gebied (deelgemeente Destelbergen) en de kern van Heusden ten opzichte van het buitengebied.
  • Het actuele mobiliteitsbeleid verantwoordt eveneens de introductie van minimumnormen en kwaliteitsvereisten inzake de realisatie van private fietsstalplaatsen. De gemeente wenst het gebruik van de fiets aan te moedigen, wat begint bij het voorzien van fietsstalmogelijkheden.

Belastingreglement

Aan de parkeerverordening wordt er een nieuw ’belastingreglement op ontbrekende parkeerplaatsen’ gekoppeld. Teneinde de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, is het in specifieke situaties namelijk niet mogelijk of wenselijk om de parkeerbehoefte volledig op het private terrein op te vangen. De gemeente stelt in deze situaties dan ook voorop om op termijn zelf in te kunnen staan voor de realisatie van vervangende parkeerplaatsen op het openbaar domein. Om deze reden is het verantwoord om, voor iedere ontbrekende parkeerplaats op eigen terrein, een belasting te heffen die de kosten moet dekken voor de realisatie van vervangende openbare parkeerplaatsen door de gemeente.

Duurzaam beleid

Deze nieuwe complementaire reglementering stelt de gemeente in staat om de duurzame mobiliteit te versterken. Deze verordening moet dan ook gezien worden als een onderdeel van het bredere beleid inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit om ook in de toekomst te kunnen beantwoorden aan de mobiliteitsbehoeften van inwoners en bezoekers in de gemeente.