Overwelven van een gracht

Door de toenemende bebouwing werden in het verleden vele grachten gedempt of ingebuisd. Dit veroorzaakt op sommige plaatsen verdroging en op andere plaatsen overstroming door de te snelle afvoer van afvalwater en regenwater.

Door afwateringsgrachten hun oorspronkelijke functie terug te geven, kan regenwater bij piekmomenten opnieuw op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpelen. Het afgekoppelde afvalwater wordt op die manier ook onverdund naar het waterzuiveringsstation afgevoerd, met een optimalere zuivering tot gevolg.

Toch is het om een aantal technische redenen soms noodzakelijk om een deel van een baangracht te overwelven. Hiervoor moet je wel vooraf een stedenbouwkundige vergunning aanvragen bij de dienst Stedenbouw.

Technische redenen:

  • De overwelving heeft een maximale breedte van 5 meter.
  • Het overwelvingselement heeft een minimale diameter van 400 mm.
  • De buizen dienen geplaatst te worden in een volledig ontruimde grachtbodem.
  • De vergunninghouder is steeds verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Zo is hij verplicht de overwelving vrij te houden van alle obstakels die een goede afwatering verhinderen. De vergunninghouder mag door de overwelving nooit de goede afwatering van derden in het gedrang brengen of wijzigingen.
  • Het is verboden afvalwater- of hemelwaterleidingen op de overwelving aan te sluiten.
  • (meer technische redenen en informatie in het gemeenteraadsbesluit)