VLAREM-vergunning

Bedrijven die een exploitatie willen starten in Vlaanderen moeten nagaan of een milieuvergunning vereist is. Afhankelijk van de hinderlijkheid van de activiteiten, kan een bedrijf in klasse 1, 2 of 3 worden ondergebracht. Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst.
De wetgeving hierover vind je in het milieuvergunningsdecreet en het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning).

 • Klasse 1: de meest hinderlijke activiteit, hier is een milieuvergunning vereist.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit, hier hebt u enkel een meldingsplicht.

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu, waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft en klasse 3 de minst hinderlijke inrichting aangeeft.

Voorwaarden

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is. Volgende factoren spelen hierbij een rol:

 • grootte van de opslag
 • vermogen van de machines
 • gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

Afhankelijk van de klasse waartoe uw bedrijf behoort, hebt u een andere milieuvergunning nodig.

 • Voor bedrijven van klasse 1: u moet een milieuvergunning aanvragen bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend of geweigerd worden binnen een termijn van 4,5 maanden.
 • Voor bedrijven van klasse 2: u moet een milieuvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de geplande activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend of geweigerd worden binnen een termijn van 3,5 maanden.
 • Voor bedrijven van klasse 3: u bent enkel verplicht om een melding te maken bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden.

Procedure

Klasse 1

 • Een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 moet in tienvoud aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden verstuurd op een voorgeschreven formulier. Naar gelang de soort inrichting, moeten deze gegevens nog worden aangevuld met bijkomende informatie en documenten.
 • Bevoegdheid: provinciebestuur
 • Dossierkosten: 1.000 €

Klasse 2

 • Een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 moet in zevenvoud aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden verstuurd op een voorgeschreven formulier. Naargelang de soort inrichting, moeten deze gegevens nog worden aangevuld met bijkomende informatie. Om dit alles correct te laten verlopen staat de milieuambtenaar steeds ter beschikking.
 • Bevoegdheid: college van burgemeester en schepenen
 • Dossierkosten: 100 €

Klasse 3

Wanneer uw bedrijf een milieuvergunning aanvraagt (klasse 1 of klasse 2), dan zal er steeds een openbaar onderzoek gebeuren.

 • De vergunningsaanvraag wordt ter inzage gelegd bij het gemeentebestuur.
 • De vergunningsaanvraag wordt bekend gemaakt via aanplakbiljetten.
 • Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk of mondeling bezwaar indienen.

Wie kan bezwaar aanteken tegen een aanvraag tot milieuvergunning?
Tijdens de duur van het openbaar onderzoek (30 dagen), waaraan een aanvraag voor een klasse 1- of 2-inrichting wordt onderworpen, kan iedereen die denkt hinder of overlast te zullen ondervinden door de exploitatie van de inrichting, hiertegen mondeling of schriftelijk bezwaar indienen.

Wie kan beroep aantekenen tegen een beslissing betreffende een milieuvergunning?

Bij klasse 1-inrichtingen
Bij klasse 1-inrichtingen kunnen de volgend personen en instanties tegen de beslissing van de bestendige deputatie over een milieuvergunningsaanvraag in beroep gaan bij de minister van Leefmilieu:

 • de aanvrager;
 • de gouverneur;
 • de adviesverlenende overheidsorganen;
 • het college van burgemeester en schepenen;
 • elke natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks hinder kan ondervinden;
 • milieugroeperingen die rechtspersoonlijkheid hebben.

Bij klasse 2-inrichtingen
Bij klasse 2-inrichtingen kunnen de volgend personen en instanties tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over een milieuvergunningsaanvraag in beroep gaan bij de bestendige deputatie:

 • de aanvrager
 • de gouverneur;
 • de adviesverlenende overheidsorganen;
 • elke natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks hinder kan ondervinden;
 • milieugroeperingen die rechtspersoonlijkheid hebben.