Natuurvergunning

Naargelang de soort vegetatie en de bestemming van een perceel op het gewestplan, zijn handelingen en werken die vegetaties en kleine landschapselementen (KLE) wijzigen, vergunningsplichtig of dient er melding van gemaakt te worden bij de gemeente. Voor biologisch zeer waardevolle vegetaties geldt er zelfs een wijzigingsverbod.

Een natuurvergunningsprocedure of melding is niet meer vereist indien de vegetatiewijzigingen gebeuren binnen werkzaamheden uitgevoerd op basis van een regelmatige bouwvergunning en mits advies van AMINAL, Afdeling Natuur. Deze uitzondering is meestal de regel want de meeste wijzigingen van natuurelementen worden uitgevoerd bij bouwvergunningsplichtige activiteiten.

Voor je overgaat tot het effectief wijzigen van b.v. poelen, graslanden, bomenrijen, enz. vraag je best altijd wat meer informatie aan de milieuambtenaar op 09 218 92 61.

Indien je zeker bent van de te volgen procedure, kan je steeds een aanvraag tot natuurvergunning via een voorgeschreven formulier richten aan het college van burgemeester en schepenen.