Milieuvergunning

Milieuvergunning

Bedrijven die een exploitatie willen starten in Vlaanderen moeten nagaan of een milieuvergunning vereist is. Afhankelijk van de hinderlijkheid van de activiteiten, kan een bedrijf in klasse 1, 2 of 3 worden ondergebracht. Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning).

 • Klasse 1: de meest hinderlijke activiteit, hier is een milieuvergunning vereist.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit, hier hebt u enkel een meldingsplicht.

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu, waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft en klasse 3 de minst hinderlijke inrichting aangeeft.

Voorwaarden

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is. Volgende factoren spelen hierbij een rol:

 • grootte van de opslag
 • vermogen van de machines
 • gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

Afhankelijk van de klasse waartoe het bedrijf behoort, heeft het een andere milieuvergunning nodig.

 • Voor bedrijven van klasse 1: u moet een milieuvergunning aanvragen bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend of geweigerd worden binnen een termijn van 4,5 maanden.
 • Voor bedrijven van klasse 2: u moet een milieuvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de geplande activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend of geweigerd worden binnen een termijn van 3,5 maanden.
 • Voor bedrijven van klasse 3: u bent enkel verplicht om een melding te maken bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden.

Procedure

Wanneer uw bedrijf een milieuvergunning aanvraagt (klasse 1 of klasse 2), dan zal er steeds een openbaar onderzoek gebeuren.

 • De vergunningsaanvraag wordt ter inzage gelegd bij het gemeentebestuur.
 • De vergunningsaanvraag wordt bekend gemaakt via aanplakbiljetten.
 • Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk of mondeling bezwaar indienen.

Wanneer uw milieuvergunning geweigerd wordt, kan u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie van de provincie.
 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.