Geluidshinder

Geluidshinder is een subjectieve ervaring van mensen waarbij ze geluid of lawaai hinderlijk vinden. Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het heeft een signaalfunctie en is vaak sfeerbepalend. Het kan echter ook zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt.

Waar kan je terecht met klachten over geluidshinder?

Na sluikstort en zwerfvuil is geluidsoverlast dé bron van gemeentelijke klachten bij uitstek. Onze maatschappij wordt steeds meer geplaagd door lawaaioverlast (door muziek, verkeer, ...). Heb je zelf last van lawaai? Klachten kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis melden bij de dienst Leefmilieu. Buiten deze openingsuren zijn kan je de politiediensten contacteren.

Geluidshinder

Geluidshinder van horeca of evenementen

Als je last hebt van te luide muziek van cafés of evenementen (dekenijfeesten, fuiven, live-optredens, kermis, …) contacteer je buiten de kantooruren de politie. Zij kunnen auditieve vaststellingen doen en een proces-verbaal opstellen bij vastgestelde overlast. 

Geluidsoverlast door buren

Onze gemeente heeft specifieke reglementeringen met betrekking tot de zondagsrust en tot burenlawaai, zoals lawaaihinder veroorzaakt door apparaten, grasmaaiers, ….

Als je last hebt van lawaai van jouw buren, dan helpt het vaak om eerst met elkaar te praten voor je de politie belt. Misschien is jouw buur zich er niet eens van bewust dat hij/zij anderen hindert. Als communiceren met jouw buren moeilijk gaat, kan je eventueel de hulp van de wijkagent inschakelen. 

Helpt dit niet, dan kan je de overlast melden bij de gemeentelijke milieudienst, de lokale politie of bij de interventiedienst buiten de kantooruren. 

Lawaaihinder door bedrijfsactiviteiten

In geval van geluidshinder door bedrijven kan je klacht indienen bij de gemeentelijke milieudienst die dan, indien mogelijk, geluidsmetingen uitvoert. Bij normoverschrijding kan de politie een proces-verbaal opmaken en wordt het bedrijf aangemaand om geluidsbeperkende maatregelen te treffen.

Lawaaihinder door dieren, veldkanonnen, straatmuzikanten, vuurwerk

Contacteer de politie om vaststellingen te laten doen. Het algemeen politiereglement met zonale gelding regelt deze vormen van hinder.

Verkeerslawaai

Een Europese richtlijn regelt het beheersen van omgevingslawaai. Deze richtlijn heeft tot doel schadelijke effecten en hinder in te perken die veroorzaakt worden door omgevingslawaai van belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties.

Wat is geen geluidshinder?

Geluid dat het gevolg is van:

  • werken aan de openbare weg of werken voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen (uitgevoerd met toestemming van of in opdracht van de overheid)
  • werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden uitgevoerd (waarvoor de overheid een vergunning heeft verleend)
  • verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan private eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, maar waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen
  • werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen of ter voorkoming van rampen
  • een manifestatie met vergunning van het gemeentebestuur, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd
  • het spelen van kinderen waar dan ook

Tijdens de nacht wordt bovenstaande wel als geluidshinder beschouwd, met uitzondering van manifestaties met vergunning van het gemeentebestuur.

Wat met muziek?

Als je een muziekinstrument bespeelt, overleg dan met jouw buren op welk tijdstip je hen het minste stoort. Doe, tijdens het spelen, ramen en deuren dicht.

Bij het plannen van feestjes kan je reeds veel problemen vermijden; door hen op de hoogte te brengen (je kan hen natuurlijk ook uitnodigen!). Zet de muziek ook nooit zo hard dat je het geluid moet overschreeuwen.

Wat met blaffende honden?

Honden blaffen, omdat ze bang of opgewonden zijn, om te communiceren of ter markering van hun territorium. Een goede verzorging door het baasje, zoals de voeding en voldoende aandacht, kan veel verhelpen. Vaak gaan honden janken en blaffen als het baasje van huis is, zeker wanneer er iemand aan de deur komt. Laat jouw hond dus zo weinig mogelijk alleen. Als de hond toch alleen blijft, geef hem dan voldoende bezigheden, bv. wat speeltjes. Weet ook dat elk ongewenst gedrag van jouw hond afgeleerd kan worden. Vraag hiervoor advies aan ervaren hondeneigenaars of een hondenvereniging.

Wat met geluid van doe-het-zelf klusjes?

Bij bepaalde klussen zoals timmeren, boren, het gras maaien of bomen snoeien is lawaai onvermijdelijk. Probeer de overlast zoveel mogelijk te beperken door dit op normale tijdstippen te doen of door hierover goede afspraken te maken met jouw buren. Let bij de aankoop van nieuw gereedschap ook op het geluidsniveau van het apparaat.

Openingsuren en contact

Nu gesloten