Bouwmisdrijf

Een bouwmisdrijf is een gedraging of daad die de wet (meer bepaald het decreet betreffende de ruimtelijke ordening), strafbaar stelt.

Het betreft hoofdzakelijk werken of handelingen die een inbreuk maken op:

  • de voorschriften inzake de stedenbouwkundige vergunning
  • de voorschriften van de bijzondere plannen van aanleg
  • de bepalingen in verband met de verkavelingvergunning
  • de bouw- en verkavelingverordeningen.

Voor wat de stedenbouwkundige vergunning aangaat, is het uitvoeren van werken strafbaar wanneer dit gebeurt:

  • zonder regelmatige en voorafgaande stedenbouwkundige vergunning
  • zonder een verleende stedenbouwkundige vergunning na te leven
  • met een door de Raad van State nietig verklaarde stedenbouwkundige vergunning
  • nadat de geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning is verstreken.