Gedeeltelijke teruggave algemene gemeentebelasting (AGB) gezinnen

Belastingplichtigen kunnen (een deel van) de algemene gemeentebelasting gezinnen (AGB) terugkrijgen.

Voorwaarden

Aan volgende categorieën van belastingplichtigen wordt onderstaande teruggave verleend:

Categorie 1 (vermindering met 50% van de AGB - Gezinnen)
De inwoners die vallen onder het statuut voor Recht op verhoogde tegemoetkoming zoals vastgelegd in het K.B. van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (BS 29/01/2014). Dit statuut wordt toegekend via de mutualiteit.

Categorie 2 (vermindering met 75% van de AGB - Gezinnen)
De gezinsverantwoordelijken die genieten van het recht op een leefloon op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of een financiële steun vanwege het OCMW equivalent aan het leefloonintegratie. Betrokkenen dienen het bewijs te leveren door voorlegging van een attest van het O.C.M.W..

Categorie 3 (vermindering met 50% van de AGB - Gezinnen)
De gezinsverantwoordelijken die sedert meer dan 1 jaar volledig uitkeringsgerechtigde werklozen zijn; betrokkenen dienen het bewijs te leveren door voorlegging van een attest van de R.V.A. of vakorganisatie. Voormelde belastingplichtigen hebben enkel recht op de teruggave indien zij aan de voorwaarden, vermeld in dit artikel, voldoen op 1 januari van het toekenningjaar en bovendien:

 • het jaarbedrag van hun bruto-belastbaar inkomen, inclusief het inkomen van alle met hen samenwonende personen, niet hoger is dan de grensbedragen voor het genieten van de voorkeurtarieven inzake de gezondheidszorg;
 • het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning die betrokken wordt door de aanvrager, vermeerderd met het niet geïndexeerd kadastraaI inkomen van de andere onroerende goederen die de aanvrager in eigendom heeft of huurt, niet hoger is dan 1000 EUR.

Categorie 4 Gezin/Bedrijven - (vermindering met 100% van de AGB - Gezinnen)
Het gezin van de natuurlijke persoon of zaakvoerder van een bedrijf indien op hetzelfde adres gevestigd dat ten onrechte werd onderworpen aan de Algemene Gemeentebelasting - Gezinnen en op voorwaarde dat voor het bedrijf de Algemene Gemeentebelasting - Bedrijven betaald werd.

Categorie 5 Proportionele terugbetaling
Voor volgende belastingplichtigen kan per resterend kwartaal dat nog niet is aangevat een aanvraag tot proportionele terugbetaling van de algemene gemeentebelasting worden ingediend:

 • De gezinnen welke de gemeente na 1 januari hebben verlaten;
 • De alleenstaande belastingplichtige welke na 1 januari een gezin vormt met een andere belastingplichtige;
 • De alleenstaande belastingplichtige welke na 1 januari in het OCMW-woonzorgcentrum wordt opgenomen;
 • De alleenstaande belastingplichtige welke na 1 januari overlijdt;
 • De inschrijving in de bevolkingsregisters op 1 april, 1 juli en 1 oktober is beslissend.
 • Ook de belastingplichtige eigenaar van een tweede verblijf dat na 1 januari wordt verkocht kan op voorlegging van de nodige bewijsstukken een proportionele terugbetaling indienen. In voorkomend geval wordt een reeds andere toegekende teruggave proportioneel verrekend.

De terugbetalingen kunnen tijdens hetzelfde jaar voor hetzelfde gezin slechts éénmaal worden genoten, t.t.z. ofwel als behorende tot categorie 1, ofwel behorende tot categorie 2, ofwel behorende tot categorie 3, ofwel behorende tot categorie 4.

Procedure
 • De aanvraag tot gedeeltelijke teruggave van de belasting voor de categorieën 1, 2, en 3 dient, samen met de nodige bewijsstukken, uiterlijk binnen de 2 maanden na het verzenden van het aanslagbiljet bij het gemeentebestuur te worden ingediend.
 • De aanvraag tot teruggave van de belasting voor de categorie 4 dient uiterlijk binnen de 2 maanden na het verzenden van het aanslagbiljet Algemene Gemeentebelasting - Bedrijven te worden ingediend.
 • De aanvraag tot proportionele teruggave van de belasting voor de categorie 5 dient uiterlijk binnen de 2 maanden na het verzenden van het aanslagbiljet of binnen de 2 maanden nadat de belastbare toestand werd gewijzigd bij het gemeentebestuur te worden ingediend.
 • Door het indienen van de aanvraag machtigt de aanvrager het gemeentebestuur bij de bevoegde instellingen na te gaan of werkelijk aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Ten onrechte genoten voordelen, op grond van onvolledige of valse verklaringen zullen onmiddellijk worden teruggevorderd. Bovendien verliest betrokkene het recht op de gedeeltelijke teruggave voor het volgende jaar.

De na vermelde termijn ontvangen aanvragen doen het recht op terugbetaling vervallen.

Mee te brengen
 • De aanvragen voor de categorieën 1, 2 en 3 moeten gebeuren met het gedag- en genaamtekende voorgeschreven formulier "Aanvraag gedeeltelijke terugbetaling Algemene Gemeentebelasting - Gezinnen - Verklaring op eer''.
 • Voor de categorie 4 volstaat een schriftelijke aanvraag met verwijzing naar het artikelnummer van de Algemene Gemeentebelasting - Bedrijven.
 • Voor de categorie 5 volstaat een schriftelijke aanvraag.
Uitzonderingen

De (gedeeltelijke) terugbetaling wordt opgeschort voor die belastingplichtigen waarvan de algemene gemeentebelasting voor het toekenningsjaar nog niet werd betaald of waarvan een bezwaar tegen de belasting bij het college van burgemeester en schepenen in behandeling is.

Regelgeving

Gedeeltelijke teruggave algemene gemeentebelasting gezinnen - aanpassing reglement (GR 29 januari 2015)

 

 

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.