Ecologisch waardevolle Damsloot wordt gesaneerd

In Destelbergen stroomt de Damsloot doorheen een waardevol natuurgebied. Onderhoudswerken moeten in deze waterloop uitgevoerd worden om zowel een problematiek van vernatting als van verdroging aan te pakken. De provincie Oost-Vlaanderen zal dit in een aantal stappen doen.

De werken voor het optimaliseren van de afwatering van de Damsloot worden ingedeeld in verschillende fasen. In de eerste fase zullen de knelpunten tussen de Asserij en het Damslootmeer opgelost worden.

Beschrijving van de werken

1. Slibruiming van de waterloop en de onderdoorgang van de R4 tot het niveau van de instroom in het Damslootmeer. Het slib voldoet niet aan de geldende normen om te worden hergebruikt als bodem. De ruimingsspecie moet afgevoerd worden naar een erkend verwerker. De totale hoeveelheid slib wordt geschat op 1500 m³.

2. Vervanging van de onderdoorgang van de Lagen Heirweg
Uit de opmetingen blijkt dat deze betonnen koker te hoog ligt. Om die te vervangen en dieper te plaatsen, moet de straat opengebroken worden en een werkzone vrijgemaakt worden (het snoeien van een aantal struiken en verwijderen van enkele bomen). Er komt een nieuwe betonnen koker waarbij rekening gehouden wordt met de bestaande regenwaterafvoer en de ligging van andere nutsleidingen. Het vervangen van deze koker lost ook een vismigratieknelpunt op.

Voor deze werken zal het doorgaand verkeer in de straat tijdelijk onderbroken worden. Hiervoor wordt een gepaste wegomlegging voorzien.

De wegeniswerken worden gerealiseerd in samenwerking met de gemeente.

3. Vervanging van de onderdoorgang onder de Berlebrugstraat
Ook deze betonnen koker ligt te hoog. Over een lengte van 6 m komt er op een dieper niveau een nieuwe koker. De verkeershinder door de uitvoering van deze werken blijft beperkt tot de toegang van de achterliggende visvijver.

4. Oppervlakkige ruiming
De oppervlakkige ruiming houdt in dat omgevallen bomen en obstakels binnen de bedding van de waterloop van een deel van het traject verwijderd worden.

De werken zijn via een aanbesteding toegewezen aan de firma Quintelier nv uit Dendermonde voor een bedrag van € 251.372. De werken zullen starten op 20 augustus 2018 en moeten voltooid zijn binnen de 120 werkdagen.

Info
Provincie Oost-Vlaanderen

  • Machteld Couvreur, sectoringenieur, t 09 267 76 22
  • Hanne van der Poel, deelbekkencoördinator, t 09 267 76 80

Gemeente Destelbergen: opvolging wegomlegging
www.destelbergen.be/verkeershinder