Speelstraten

Dankzij een speelstraat kunnen kinderen tijdens de vakantie op straat spelen. In speelstraten wordt de hele breedte van de openbare weg immers voorbehouden voor het spelen. Naast de spelende kinderen en jongeren mogen enkel fietsers en bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben, in de speelstraat rijden. Ze mogen dat wel enkel stapvoets doen, en fietsers moeten zo nodig afstappen. De spelende voetganger - en ook skaters hebben het statuut van voetganger - mogen dus niet gehinderd worden, laat staan in gevaar gebracht.

Een speelstraat is niet altijd een speelstraat:

 • vaste uren en dagen kunnen het best in overleg met de bewoners bepaald worden.
 • Een speelstraat wordt afgebakend door hekken die de straat zo goed mogelijk afsluiten.
 • Op een van de hekken hangt het bord ‘rijden verboden’, voorzien van een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’ en de speeluren.

Zonder meter of peter geen speelstraat

Vrijwilligers houden een oogje in het zeil. Ze zorgen dat de speelstraat veilig is.
Vooraleer een speelstraat in te richten moeten de meeste bewoners daarmee akkoord gaan. Vrijwilligers voeren daarom eerst een buurtenquête uit. Reageren de bewoners positief, dan wordt een aanvraag voor het inrichten van een speelstraat naar het gemeentebestuur gestuurd.

Als de speelstraat wordt goedgekeurd, dan zorgt de gemeente voor de gepaste signalisatie en hekkens. Het zijn de echter de meters en de peters die de afsluiting plaatsen. ’s Avonds, wanneer de speelstraat ten einde is, halen ze de hekkens weer weg.

De afsluitingen sluiten slechts een deel van de straat af waardoor omwonenden steeds stapvoets hun straat kunnen inrijden.

Voorwaarden

 1. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur.
 2. Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
 3. Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt.
 4. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens dezelfde uren.
 5. Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.
 6. Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord “speelstraat” vast bevestigd.
 7. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.
 8. De hekken worden geplaatst onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

Gemeentelijke voorwaarden

 1. De straat is een woonstraat of een - niet specifiek aangeduide - lokale weg type III “erftoegangsweg” zoals vastgelegd in het gemeentelijk mobiliteitsplan en goedgekeurd door de Gemeenteraad. De straat mag dus niet bij naam genoemd worden op de lijst van de categorisering van het wegennet. De straat heeft de gemeente als wegbeheerder en is dus een gemeenteweg.
 2. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moeten mogelijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat. Er mogen hierbij geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. Omkeerbewegingen moeten vermeden worden.
 3. Naast de volledige straat moet de mogelijkheid bestaan dat er slechts een deel van de straat als speelstraat ingericht wordt. Dit wordt zeker toegepast als het gaat om lange straten, of in straten met veel kruispunten.
 4. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 3 peters/meters (speelstraatverantwoordelijken), die in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de organisatie ervan. De afspraken tussen de gemeente Destelbergen en de peters/meters zullen worden vastgelegd in een afsprakennota.
 5. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 70% van de bewoners akkoord gaat. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Voor elk huisnummer in de straat aanwezig, geldt één stem.
 6. De speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de zomervakantie (juli en augustus).
 7. Er is keuze uit een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen, maximaal 4 opeenvolgende weekends of 1 vaste dag per week
 8. De speelstraaturen zijn: 14u-19u.

Aanvraag

Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van het aanvraagformulier en het enquêteformulier . De aanvraag moet uiterlijk binnen zijn voor 1 juni.

Na goedkeuring worden de peters/meters gevraagd de afsprakennota te ondertekenen.

Stopzetten van de speelstraat

Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan de beslissing tot het inrichten van de speelstraten steeds ingetrokken worden. Vanaf de beslissing tot intrekking is genomen en de peters/meters hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners geen speelstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.