Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die u jaarlijks moet betalen.

Voorwaarden

U betaalt onroerende voorheffing als u:

  • de eigenaar bent van een onroerend goed waarin u zelf woont
  • inkomstenontvangt uit onroerende goederen (gebouwen, gronden,...), zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen.

U betaalt onroerende voorheffing voor de volledige periode van twaalf maanden (het aanslagjaar).

Hoe?

In het Vlaamse Gewest verstuurt de Vlaamse Belastingdienst jaarlijks de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing naar alle belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder zijn van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed. 

In het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt de onroerende voorheffing geïnd door de Administratie van de Invordering van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën. Als u meer inlichtingen wilt over de onroerende voorheffing in Wallonië en Brussel, dan kunt u contact opnemen met het plaatselijke ontvangkantoor van de belastingen.

Prijs?

<h3>Basisheffing en opcentiemen</h3> <p>De onroerende voorheffing wordt berekend op het <strong>(geïndexeerde)</strong> <a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/het-kadastraal-inkomen">kadastraal inkomen (KI)</a> van het onroerend goed.  U kunt het KI bij de <a href="http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=564" class="external link--icon--external link--icon--after external-link">plaatselijke afdeling van het kadaster</a> navragen.</p> <p>De voorheffing bestaat uit 3 delen:</p> <ul><li>percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (= basisheffing of hoofdsom): <ul><li>2,5% voor woningen</li> <li>1,6% voor sociale woningen en woningen die eigenaars verhuren via sociale verhuurkantoren</li> </ul></li> <li>opcentiemen op de basisheffing voor de provincie</li> <li>opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente.</li> </ul><p>Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.</p> <p>Bijvoorbeeld: een heffing van 290 opcentiemen wil zeggen dat u per euro basisheffing nog eens 2,9 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bijv. 100 euro, dan komt er nog 290 euro aan opcentiemen bij.</p> <h3>Vermindering van de onroerende voorheffing</h3> <p>Afhankelijk van de <strong>aard van het gebouw</strong> (bescheiden woning, energiezuinige woning, ...) of de <strong>gezinssituatie</strong> van de bewoner (bv. inwonende kinderen, personen met een handicap, ...) is een <a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/verminderingen-onroerende-voorheffing">vermindering van de onroerende voorheffing</a> mogelijk. Sommige verminderingen krijgt u automatisch, andere moet u aanvragen.</p> <h3>Vrijstelling van de onroerende voorheffing</h3> <p>In bepaalde gevallen is ook een <a href="http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vrijstellingen-onroerende-voorheffing-ov">vrijstelling van de onroerende voorheffing</a> mogelijk. Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u een <a href="http://belastingen.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing" class="external link--icon--external link--icon--after external-link">overzicht van alle vrijstellingen</a>.</p>

Regelgeving

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer info over de regelgeving voor de onroerende voorheffing. De regelgeving staat ook in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Ipdc doelgroep

Geografisch Toepassingsgebied

IPDC Thema

IPDC Product Type

Deze data komt uit de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) van de Vlaamse overheid. Gemeente Destelbergen is niet aansprakelijk voor eventuele foute of verouderde informatie.
Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.