Commissies

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies opgericht worden die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. Verder kunnen deze ook, binnen hun beleidsdomein, advies verlenen en voorstellen formuleren over de wijze waarop inspraak van de bevolking wordt vormgegeven, telkens als dat voor de beleidsuitvoering wenselijk wordt geacht.