Wilsverklaring inzake euthanasie

Beschrijving

Met een wilsverklaring inzake euthanasie kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest.

Doelgroep

 • Burger

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

Een wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

 • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
 • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
 • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

 • lijdt aan een ernstig en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
 • niet meer bij bewustzijn is
 • en deze toestand onomkeerbaar is

Procedure

Je laat de wilsverklaring registreren bij jouw gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vindt je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Bedrag

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Nodig

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • kopie identiteitskaarten van de getuigen

Openingsuren en contact