Burgervoorstel

Het gemeentedecreet maakt het mogelijk om als inwoner van de gemeente rechtstreeks voorstellen te doen aan de gemeenteraad. Dit kan op drie manieren. Hieronder vind je een beknopte omschrijving. De volledige beschrijving zoals bepaald in het decreet, met alle voorwaarden en de te volgen procedure kan je onderaan deze pagina downloaden.

Voorstel aan gemeenteraad (art. 200bis – 200ter – 200quater – 200quinqueies GD)

Een voorstel aan de gemeenteraad is een gemotiveerde nota met voorstellen of vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening, die een burger overmaakt aan het college van burgemeester en schepenen met de vraag dit te kunnen komen toelichten op de gemeenteraad.

Voorwaarden Destelbergen:

  • Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar.
  • Het wordt ingediend met een formulier, dat de gemeente ter beschikking stelt, en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan de gemeente. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.
  • Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld.

Verzoekschrift aan de organen van de gemeente (gemeenteraad) (art. 201 – 202 – 203 GD)

Een verzoekschrift aan de gemeenteraad is een brief of petitie gericht aan de organen van de gemeenteraad, waarin een verzoek wordt geformuleerd om iets te doen of niet te doen. Het kan om een klacht gaan of een vraag om het beleid of de stedelijke reglementering te wijzigen. In ieder geval dient het verzoekschrift betrekking te hebben op de rechtstreekse bevoegdheid van het gemeentebestuur of het gemeentelijke belang.

Voorwaarden Destelbergen

  • De gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Verzoek tot het houden van een gemeentelijke volksraadpleging (art. 205 – 206 – 207 – 208 -209)

Een volksraadpleging op verzoek van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste 3000 inwoners en betrekking heeft op de rechtstreekse bevoegdheid van het gemeentebestuur of het gemeentelijke belang.

Voorwaarden Destelbergen

  • Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste 3000 inwoners ouder dan 16 jaar.
  • Elk verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners van de gemeente wordt met een aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.
  • Gebruik het Vlaams modelformullier.
Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.