Gemeenteraad

gemeenteraad Destelbergen 2017

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en telt 26 raadsleden, waaronder het college van burgemeester en schepenen. Hij wordt om de zes jaar verkozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad beslist over alles van gemeentelijk belang. Zo stelt de gemeenteraad de begroting en jaarrekening vast, bepaalt het de gemeentebelastingen, beslist het over infrastructuurwerken, keurt het gemeentelijke reglementen en verordeningen goed, benoemt het personeelsleden, enz.

De gemeenteraad vergadert in principe elke maand, uitgezonderd in juli en augustus, om 19.30 u. in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraad is openbaar en kan dus door iedereen worden bijgewoond. De burgemeester werd aangeduid als voorzitter van de gemeenteraad en leidt de zittingen. Hij wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.