College van burgemeester en schepenen

De burgemeester en de vijf schepenen vormen samen het college van burgemeester en schepenen én het vast bureau. Zij zijn gekozen door en onder de gemeenteraadsleden en vormen samen de uitvoerende macht van het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur. Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau staan in voor het dagelijks bestuur, beheert de gemeentelijke eigendommen en de gemeentefinanciën, levert bouw- en milieuvergunningen af, voert gemeenteraadsbesluiten en OCMW-raadsbesluiten uit, enz.

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau is een collegiaal orgaan. Dat wil zeggen dat het enkel samen beslissingen neemt waarvoor alle leden samen verantwoordelijk zijn. Er is wel een taakverdeling: elke schepen volgt die dossiers op die onder zijn/haar bevoegdheden vallen.

Het college/vast bureau vergadert in principe elke dinsdagnamiddag om 17.00u. Tijdens de week van de gemeenteraad/OCMW-raad is er in regel geen vergadering. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college en het vast bureau en leidt de zittingen. Zij wordt bijgestaan door de algemeen directeur. De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau zijn niet openbaar.