College van burgemeester en schepenen

De burgemeester en de zes schepenen vormen samen het college van burgemeester en schepenen: de uitvoerende macht van het gemeentebestuur. Zij zijn gekozen door en onder de gemeenteraadsleden. Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente, beheert de gemeentelijke eigendommen en de gemeentefinanciën, levert bouw- en milieuvergunningen af, voert gemeenteraadsbesluiten uit, enz.

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. Dat wil zeggen dat het enkel samen beslissingen neemt waarvoor alle leden samen verantwoordelijk zijn. Er is wel een taakverdeling: elke schepen volgt die dossiers op die onder zijn/haar bevoegdheden vallen.

Het college vergadert in principe elke dinsdagavond. Tijdens de week van de gemeenteraad is er geen vergadering. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college en leidt de zittingen. Hij wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.