Commissies

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies worden opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. Verder kunnen deze commissies ook, binnen hun beleidsdomein, advies verlenen en voorstellen formuleren over de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsuitvoering wenselijk wordt geacht.