Adviesraden

De gemeenteraad kan adviesraden oprichten en regelt de samenstelling ervan naargelang de taken. De gemeenteraad beslist ook over de gevallen waarin raadpleging van de adviesraad verplicht is. Hij stelt de financiële middelen ter beschikking nodig voor het vervullen van hun taak. Voor sommige adviesraden zijn ook wettelijke of decretale verplichtingen voorzien, zoals b.v. voor gemeentelijke cultuurraden of sportraden.