Kinderopvang

De dienst voor opvanggezinnen is erkend door Kind en Gezin. Vanaf het ontstaan is kwaliteit in de opvang ons streefdoel. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar , ongeacht hun etnische afkomst of geloofsovertuiging van de ouders zijn er welkom. Kansarme kinderen kunnen onder bepaalde omstandigheden voorrang krijgen. Ook mindervalide kinderen kunnen bij een onthaalmoeder terecht voor zover dit haalbaar is.

Kwaliteitsopvang is een belangrijke opgave met voor ons 4 verschillende facetten

Een goede samenwerking met de ouders

 • Op een liefdevolle en warme manier wordt de taak van de ouders overgenomen in een huiselijke sfeer met een goede verzorging.
 • Eerlijke informatie wordt doorgespeeld ofwel door persoonlijk contact met de ouders, ofwel via het heen-en-weer schriftje, door contactvergaderingen, een algemeen oudervergadering.
 • Wij houden in de mate van wat mogelijk en haalbaar is rekening met de verwachtingen en wensen van de ouders bij de opvoeding van uw kind.
 • Er wordt advies gegeven in verband met de opvoeding waar dit het kind ten goede komt.

Een goede verstandhouding en samenwerking tussen de verschillende medewerkers
Wij streven naar:

 • Een open werksfeer.
 • Een respectvolle vertrouwensband tussen de verantwoordelijke schepen en het college, de dienst, de onthaalmoeders en de ouders zodat er luister-en gespreksbereidheid is.
 • Professionele bekwaamheid van elke medewerker in eigen discipline en openheid op nieuwe ontwikkelingen. Dat kan maar waar men de opvatting van eigen manier van werken ernstig durft in vraag te stellen en bereid is tot bijscholing. Daartoe wordt de nodige tijd vrijgemaakt.
 • Aandacht voor kwaliteitsverbetering. Dit is voor alle medewerkers een blijvende opdracht.

Een aangenaam en creatief opvoedingsklimaat voor de kinderen

 • Er is aandacht voor gezonde, dagverse voeding
 • De kinderen mogen zich ontplooien in een sfeer van aandacht en genegenheid.
 • Het beroepsgeheim wordt in al zijn facetten gerespecteerd
 • Respect voor de eigenheid van ieder kind
 • Streven naar een optimale zorg en de best mogelijke ontwikkelingskansen aanbieden.

Aandacht voor de medische en sociale begeleiding

 • Het permanent opvolgen van de psychomotorische ontwikkeling van het jonge kind en eventueel indien noodzakelijk steeds na overleg met de ouders doorverwijzing naar gespecialiseerde centra.
 • Openheid op de actuele noden in de samenleving om er in de mate van het mogelijke op in te spelen.

Onze dienst voor opvanggezinnen wil een aangenaam en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen geeft om tot een optimale ontplooiing te komen.

Onze bijzondere aandacht gaat hierbij naar:

 • het scheppen van een veilig, geborgen klimaat.
 • Het aangaan van een hechte vertrouwensrelatie
 • Het aanbieden van activiteiten die passen bij het ontwikkelingsniveau van het kind.
 • Het stimuleren van zelfstandig gedrag door exploratie van hun eigen mogelijkheden.
 • Respecteren van elk kind als individu.
 • Aandacht besteden aan de inbreng van ouders.

Onze dienst beschikt over een deskundig team van een 30-tal onthaalmoeders. 

Ouderbijdrage

De ouders betalen naargelang hun gezamenlijk netto-belastbaar inkomen. Hiertoe is het aanslagbiljet vereist.
Verminderingen zijn mogelijk naargelang het aantal kinderen ten laste . De uitgaven voor kinderen beneden de 3 jaar kunnen voor 100 % worden afgetrokken van de netto-inkomsten van de belastingsplichtige. De ouderbijdrage wordt berekend per dag (max. 12 u) per halve dag (max. 5u ) of per derde dag (max. 3 u). Deze regeling is vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering.

Dienst kinderopvang
Kerkham 2
(enkel op afspraak)
9070 Destelbergen
09 218 92 58
0498 91 77 36
Javascript is required to view this map.